Pri pobiranju smeti se soočamo z nekaj problemi in sicer:


Kako izvajati evidenco praznenja posameznih posod?
Kako popisati napolnjenost posod na ekoloških otokih?
Kako pridobiti povratno informacijo zadovoljstva uporabnikov?

Kako si lahko uporabnik pridobi evidenco praznenja njegove posode?
Kako obveščati uporabnika?

NAPREDNO OBVLADOVANJE

S pomočjo oblačne tehnologije pametna aplikacija omogoča povezovanje, spremljanje in upravljanje aktivnosti na terenu in s pridobljenimi informacijami ponuja pridobivanje zanesljivih podatkov, ki bodo zagotovila optimalnost in učinkovitost službe za ravnanje z odpadki.

DIREKTIVE EU

Komunalni delavec ob praznenju vsebine poskenira kodo in s temzabeleži praznenje, lokacijo in čas izvedbe.
V kolikor pri tem zazna posebnost ali kaj drugega lahko doda sliko in poda pripombo.

Za Evropsko unijo, je ključna zakonska ureditev ravnanja z od­padki, zato je bil sprejet Operativni program strateške usmeritve za ravnanje z odpadki (SURO). Ta je predvidel sprejem cele vrste predpisov in ko je Slovenija podpisala Evrop­ski sporazum, je bil pripravljen teren za spre­jetje Uredbe o ravnanju s komunalnimi od­padki, ki je urejala odlaganje in predelavo komunalnih odpadkov.

Kljub temu je bilo stanje na področju var­stva okolja še kar nekaj let anarhično. Drža­va je bila v vlogi povezovalke in koordinator­ke, ker so se občine same težko dogovorile za sodelovanje in so pričakovale pravno, orga­nizacijsko in finančno pomoč države. Najve­čji problem pa je bil NIMBY (not in my back yard) – nasprotovanje javnosti pri umeščanju naprav za ravnanje z odpadki. Tako je sistem za ravnanje z odpadki padel na sam izvor, torej na gospodinjstva. Za potrebe ločenega zbiranja odpadkov so se zgradili eko otoki in zbirni centri, kasneje pa so se pojavila še od­jemna mesta gospodinjstev in dodatne poso­de za odjem embalaže in bio odpadkov.


IZZIV ZA KOMUNALNA PODJETJA

Le redka komunalna podjetja so bila oz. so še vedno usposobljena za načrtovanje in iz­vajanje ukrepov ravnanja z odpadki. Težava je največkrat v izvajanju evidenc praznjenja posod, prenapolnjenost ekoloških otokov, povečanju stroškov odvoza in posledično ne­zadovoljstvo uporabnikov.

Komunalno podjetje cene odvoza odpad­kov ne more oblikovati glede na stroške in pričakovano donosnost, ampak se le ta obli­kuje glede na metodologijo o oblikovanju cen javnih gospodarskih služb. Vsako poviša­nje cene ter s tem pokrivanje dodatnih stro­škov, je treba uskladiti glede na predpis, iz­vedbo pa mora nato potrditi še občinski svet. Zato morajo komunalna podjetja optimizira­ti odvoze odpadkov in frekvenco pobiranja prilagajati tudi glede na stroške.


dotBusiness REŠITEV

Razvita platforma in spletna aplikacija dotBusiness omogo­ča učinkovito rešitev na področju evidenti­ranja odjemnih mest, tako gospodinjstev kot eko otokov. Podjetjem ponuja optimizacijo delovnih procesov, povečanje delovne storil­nosti, zmanjšanje stroškov, zmanjšanje pri­tožb uporabnikov in časa za njihovo obravna­vo ter uporabnikom omogoča vpogled v izva­janje storitev.

V novem sistemu so vse posode za odpad­ke opremljene z unikatno kodo QR, ki dolo­ča šifro v sistemu dotBusiness. Ta omogoča nadzor nad lokacijo, frekvenco praznjenja in kontrolnih opravil, kot so čiščenja in popravi­la poškodb posod.

Uporaba je enostavna – ko­munalni delavec s telefonom, tablico ali roč­nim bralnikom prebere kodo QR in s tem za­beleži aktivnosti na odjemnem mestu ter po potrebi zabeleži opombo ali doda sliko in s tem dokumentira morebitno nepravilno od­laganje odpadkov.

Podobno se izvaja tudi evi­denca ekoloških otokov in beleženje praznjenj posod in hkrati izvaja popis polnosti posod.

Sistem omogoča natančno sledljivost doga­janja in pri tem pomaga tudi samim uporab­nikom. Ti morebitno neplačilo položnic obi­čajno argumentirajo s tem, da jim komunalni delavci smeti »tako ali tako niso pobrali«, svo­je nezadovoljstvo pa neupravičeno zlivajo na delavce, kličejo v podjetje ali pa kar neposre­dno župana.

Z implementacijo sistema dot­Business lahko kode QR na posodah prebirajo tudi uporabniki in na ta način opravljeno delo primerjajo z izpiskom del na položnici.

Nadzornik procesa prek spletnega por­tala spremlja aktivnosti in po potrebi nanje tudi vpliva. Aplikacija seveda vsebuje anali­tična orodja za uporabne vpoglede v zbrane podatke, z različnimi tabelaričnimi pregledi (Excel) ali pregledi v obliki PDF pa omogoča vpogled v poročila evidenc.

Omogočeno je tudi povezovanje z obsto­ječim poslovnim sistemom ali spletnimi reši­tvami, saj sistem dotBusiness vsebuje pove­zovalni vmesnik API.


VODNI VIRI

Vodni viri zahtevajo visok standard nadzora in s tem povezane točne evidence meritev in aktivnosti. S pomočjo telefona ali pametne naprave (tablica, čitalnik, …) na osnovi android ali iOS lahko izvajamo evidenco pregledov, popravil, vzorčenj in ob tem zajamemo parametre meritev in deležev količin.

Evidenca z vsemi pobiranimi podatki je vedno dostopna preko spletnega vmesnika. Omogočeno je tudi povezovanje z obsto­ječim poslovnim sistemom ali spletnimi reši­tvami, saj sistem dotBusiness vsebuje pove­zovalni vmesnik API.


OBISKOVALČEV PREGLED AKTIVNOSTI IN OBVESTILA

Posameznik lahko slika QR kodo na lokaciji z fotoaparatom telefona in si ogleda aktivnosti na lokaciji.

Uporabnika avtomatično usmeri tudi na ocenjevalno stran z parametri katere smo mu predhodno določili.

Uporabniku lahko prikažemo obvestilo ali dnevno promocijo, ločeno po posamezni mikrolokaciji.

Za kakovostno izvajanje storitev in transparenten pregled stroškov je nujna povratna informacija uporabnika.

Ocenjevanje se lahko izvaja kjerkoli, tudi z povezavo na anketo, stimulirano z nagradno igro.


PREGLED AKTIVNOSTI IN STROŠKOV

pogled na posamezno aktivnost

Nadzornik lahko preko spletnega portala v vsakem trenutno, glede na izbrane parametre pregleduje aktivnosti in stroške. Poleg tega lahko dobiva avtomatično generirano personalizirano poročilo na ePošto, glede na zahtevane in dogovorjene potrebe.

Poročila evidenc se lahko samodejno periodično generirajo in pošljejo po e-pošti.

Poročilo je lahko generirano v pdf ali xlsx obliki.


KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCEM

Izvajalcu lahko pošljemo navodilo ali sporočilo na mobilno aplikacijo z povratno informacijo odpiranja sporočila.


API IZMENJAVA INFORMACIJ

Preko API vmesnika se lahko informacije izmenjujejo z vašim poslovnim sistemom ali drugimi spletnimi rešitvami.


PREDNOSTI SISTEMA

  • Enostaven popis,
  • mnenje uporabnika,
  • obveščanje uporabnika,
  • enostaven pregled aktivnosti,
  • statistike,
  • API povezava z ERP in DMS sistemi.

ŽELIM 30-dnevni brezplačni preizkus


PRIMERI PRAKSE EVIDENC IN KONTROLE NALOG